de aflossing


Het aflossen van een schuld, rechtstreeks of middels een kapitaalpolis, is een vorm van sparen. Iedere betaling vergroot uw vermogen. De aflossingen of premies zijn niet aftrekbaar.
Indien u niet wilt sparen, kunt u kiezen voor een minimale of zelfs geen aflossing.

De aflossing

2.1 Hoe hoog is de maximale aflossingsvrije lening?
2.2 Kan ik aflossen op de lening?
2.3 Wat is een kapitaalverzekering eigen woning?
2.3.1 Wat zijn de fiscale eisen?
2.3.2 Wat is het verschil tussen een leven-, beleggings- en spaarhypotheek?
2.4 Wat is een hybridehypotheek?
2.5 Wat is een lijfrentehypotheek?
2.6 Wat is een fondsenhypotheek?
2.7 Wat is een hoog/laag constructie?
2.8 Wat is een premiedepot?

2.1 Hoe hoog is de maximale aflossingsvrije lening?

Per geldgever gelden hier andere normen voor. De stelregel is dat tot 75% van de executiewaarde de lening aflossingsvrij kan blijven.

2.2 Kan ik aflossen op de lening?

Indien u kiest voor een rechtstreekse aflossing van de lening, kunt u kiezen uit een annuïtaire of een lineaire aflossing.

Bij een lineaire aflossing betaalt u iedere maand een gelijk deel van de lening terug. Bij een annuïtaire aflossing betaalt u maandelijks een vast bedrag bestaande uit rente en aflossing. In het begin betaalt u veel rente en weinig aflossing. Naarmate de lening verder wordt afgelost, betaalt u steeds minder rente en meer aflossing.

Over het algemeen is rechtstreeks aflossen uit fiscaal oogpunt niet aantrekkelijk. Immers, de rente-aftrek neemt af. Bij het later opnieuw opnemen is de rente niet meer aftrekbaar (tenzij dit geld wordt gebruikt om de woning te verbeteren, zie 1.3).

2.3 Wat is een kapitaalverzekering eigen woning?

Een kapitaalverzekering eigen woning is een overeenkomst met een verzekeraar. Indien u voldoet aan de gestelde eisen kunt u belastingvrij een kapitaal opbouwen. De leven-, beleggings- en spaarhypotheek zijn allen gebaseerd op een kapitaalpolis.

2.3.1 Wat zijn de fiscale eisen?

Er moet minimaal 15 jaar premie worden betaald en de hoogste en laagste premies mogen niet meer variëren dan 10 : 1.

2.3.2 Wat is het verschil tussen een leven-, beleggings- en spaarhypotheek?

De premie die u betaalt, bestaat uit:

kosten voor de verzekeraar;
overlijdensrisicopremie;
spaarpremie.

Bij een spaarhypotheek wordt de premie belegd tegen dezelfde rente als die u betaalt. Bij een traditionele levenhypotheek wordt de premie belegd tegen staatsleningenrendement. Bij een beleggingshypotheek wordt uw premie belegd in beleggingsfondsen.

Bij een spaarhypotheek betaalt u naast spaar- en risicopremie over het algemeen geen kosten. De marge van de verzekeraar zit in de toeslag op de rente en de overlijdensrisicopremie. Bij een traditionele leven- en beleggingshypotheek kunnen de kosten vooral bij aanvang een substantieel deel van de premie uitmaken. Dit komt terug in een lagere afkoopwaarde gedurende de eerste tien jaar.

2.4 Wat is een hybridehypotheek?

Een hybridehypotheek is een beleggingshypotheek waarbij u tevens kunt beleggen op een zogenaamde hypotheekrenterekening. Dit is een spaarrekening waarbij de rente gelijk is aan de verschuldigde rente. Indien u volledig belegt op de hypotheekrenterekening heeft u dus eigenlijk een spaarhypotheek. Ook de kostenloading is gelijk aan die van een spaarhypotheek. De rente is hoger, maar de kosten in de polis zijn laag.

2.5 Wat is een lijfrentehypotheek?

Bij een lijfrentepolis bouwt u een kapitaal op dat op het moment van uitkeren wordt omgezet naar een periodieke uitkering (=lijfrente). Met deze lijfrente kan dan de hypotheekrente worden betaald.

Het voordeel van een lijfrentehypotheek is dat de premie aftrekbaar is. De lasten zijn dus lager. Het nadeel is dat bij overlijden de lijfrente stopt en de erfgenamen een huis erven dat belast is met een hypotheek. Deze hypotheekvorm is dus aantrekkelijk indien u in de toekomst lagere of geen hypotheeklast wilt hebben en vermogensvorming niet belangrijk is.

2.6 Wat is een fondsenhypotheek?

Bij een fondsenhypotheek geschiedt de opbouw middels beleggingsfondsen of aandelen. De fiscale spelregels van een kapitaalverzekering eigen woning zijn hier niet van toepassing. De waarde van de aandelen worden belast in box 3.

2.7 Wat is een hoog/laag constructie?

De hoogste premie mag niet meer bedragen dan tien maal de laagste (zie ook 2.3.1).

Indien u eigen geld kunt investeren, kunt u kiezen voor een lagere hypotheek of voor een eerste hoge premie.

Indien u bij aanvang een eerste hoge premie betaalt (of een aantal hoge premies), zullen de vervolgpremies lager zijn.

Bij een eerste hoge premie worden de vervolgpremies lager. Omdat premies niet aftrekbaar zijn en rente wel, kunt u beter minder premie dan minder rente betalen.

2.8 Wat is een premiedepot?

Indien u niet alleen een eerste hoge premie maar meerdere of alle premies vooruit wilt betalen, kunt u dit doen middels een premiedepot. Een premiedepot is een spaarrekening waar de premies van worden betaald.